Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný Kontrolór

Hlavný kontrolór Obce Podhradie

Jolana Globanová

Adresa: Bernolákova 2070/7, 955 01  Topoľčany

Hlavný kontrolór obce vo volebnom období od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2023

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
Hlavný kontrolór:

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
    činnosti,ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve
    zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného
    účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho 
    najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
    a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
   pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej 
rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov
v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.


 

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

Mesiac úcty k starším 2019

Obec Podhradie pozýva občanov starších ako 60 rokov na posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa bude konať v nedeľu 27. 10. 2019 od 15,00 hodiny v kultúrnom dome v Podhradí. Deti si môžu pripraviť básničku alebo pieseň pre svojich starých rodičov. Posedením Vás bude sprevádzať folklórny súbor Javorina. Príďte sa zabaviť v kruhu svojich blízkych.

webygroup

Úvodná stránka